CAMPAÑA PARA A PROMOCIÓN DO “OBSERVATORIO PARA A PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL NO SECTOR PESQUEIRO”

 In BENESTAR SOCIAL E XÉNERO, FORMACIÓN E PROMOCIÓN, FUNDAMAR NOS MEDIOS, SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL, SUSTENTABILIDADE

Na actualidade o sector pesqueiro, representado a través de cooperativas do mar, confrarías, asociacións, etc., pouco recoñecido aínda que estreitamente vinculado ao tecido da Economía Social a nivel nacional, enfróntase a importantes retos. De como se resolvan vai depender o seu futuro a medio e longo prazo, polo que están en xogo aspectos decisivos relacionados co traballo de moitas persoas que actualmente viven do sector e a industria relacionada co mesmo. Como retos máis significativos a nivel social, establécense os seguintes:

–  Mellora das condicións laborais e de saúde a bordo.

– Falta de substitución xeracional, favorecendo que se produza a incorporación de mozas nun sector que é estratéxico na economía das zonas costeiras en España. Integración da muller no sector. Promoción do acceso igualitario ao emprego.

– Promoción da sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

– A baixa cualificación, os obstáculos á innovación e a produtividade, os avances en dixitalización, a internacionalización das empresas españolas, o envellecemento da poboación, etc.

Con todo son moitos os esforzos realizados estes últimos anos, tanto polas pola cooperativas, confrarías e asosociaciones, como  polas empresas do sector, para facer máis sostible a súa actividade. A pesar destes esforzos as entidades non souberon trasladar á sociedade o desenvolvemento desas prácticas responsables, e moito menos identificarse como entidades de economía social.

É por iso que a través desta campaña de actualización, mellora e promoción do Observatorio, creado por FUNDAMAR en 2019, as entidades de economía social do sector e as empresas do ecosistema mar-industria, terán un altofalante necesario e unha ferramenta de comunicación dixital eficaz, para dar difusión ás súas iniciativas e experiencias de éxito en consonancia cos valores e principios da Economía Social.

Obxectivos perseguidos e a súa planificación:

O obxectivo principal do proxecto é coñecer, apoiar, promover e difundir o desenvolvemento de prácticas responsables baseadas nos valores da Economía Social como estratexia de competitividade para o sector pesqueiro e da súa transformación cara a unha sociedade e unha economía máis produtiva, sostible e integradora.

Como obxectivos específicos establécense os seguintes:

– Aplicar e promover directrices e boas prácticas presentes na Economía Social en todo tipo de entidades do sector, independentemente da súa forma xurídica.

– Promover e difundir accións e boas prácticas realizadas noutros sectores que poidan ser extrapolables ao sector pesqueiro.

– Facilitar o establecemento, mantemento e mellora da estrutura de RSE en organizacións que contribúan ao desenvolvemento sostible, promovendo a implementación dos valores da Economía Social .

– Difundir os valores da Economía Social como unha garantía dos diferentes principios universais, como o Pacto Mundial das Nacións Unidas, ao que pertence  FUNDAMAR desde o ano 2020, os Principios Reitores das Nacións Unidas sobre Empresas e Dereitos Humanos, os principios de investimento responsable, etc.

– Fomentar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, en particular, as destinadas a eliminar a brecha salarial dentro das organizacións, a impulsar a diversidade nos persoais, a promover a presenza da muller na ciencia e a innovación, a promocionar a mulleres e colectivos vulnerables a postos directivos.

– Establecer sinerxias coas entidades de Economía Social, na difusión das súas actividades e servizos no sector pesqueiro, favorecendo novas liñas de colaboración.

– Xerar redes de apoio e servizos comúns entre traballadoras e traballadores autónomos e entidades de Economía Social , para optimizar os seus recursos, e favorecer o intercambio de boas prácticas.

– Elaborar e difundir materiais divulgativos sobre información non financeira e diversidade.

ACCEDER AO OBSERVATORIO

Recent Posts