Pola sustentabilidade económica, social e ambiental como garantía de futuro

fundarmar_vert

A Fundación para a Pesca e o Marisqueo (FUNDAMAR) intégrana a patronal, Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo, ARVI e os sindicatos UGT (Federación de Servizos, Mobilidade e Consumo, UGT Galicia-FeSMC UGT) e CCOO (Federación de Servizos á Cidadanía de Comisións Obreiras, FSC-CCOO de Galicia), que conforman a maioría da representación no ámbito social e económico da pesca marítima e o marisqueo na Comunidade Autónoma de Galicia.

FUNDAMAR é a primeira organización do sector marítimo-pesqueiro que conta con representación paritaria de empresarios e sindicatos nos seus órganos de goberno e control, e está aberta á futura integración de actores socioeconómicos que acheguen iniciativas ao desenvolvemento sustentable do sector.

arvi_2
ccoo_front
ugt_front
mision

A NOSA MISIÓN

 • Promover o desenvolvemento sustentable do sector marítimo-pesqueiro.
 • Facilitar e promover as condicións de acceso igualitario ao emprego.
 • Fomentar a cultura preventiva como factor de competitividade e mellora na calidade de vida dos e das profesionais do sector.
 • Impulsar a innovación, o desenvolvemento e a investigación científica.
 • Promover a colaboración con organizacións de carácter nacional ou supranacional.

CON CARÁCTER XERAL, A FUNDACIÓN DESENVOLVE O SEU TRABALLO DESEÑANDO, FOMENTANDO, DIRIXINDO E/OU COORDINANDO AS SEGUINTES ACTIVIDADES:

 • Estudos, publicacións e campañas de sensibilización en materia de prevención de riscos laborais.
 • Proxectos de divulgación para o coñecemento das profesións no ámbito marítimo-pesqueiro.
 • Proxectos de visibilización do papel da muller no sector e subsectores da pesca.
 • Colaboracións con organizacións nacionais ou internacionais do mundo marítimo que persigan fins similares, calquera que for o seu ámbito de actuación e o seu carácter público ou privado.
 • Todos aqueles estudos, proxectos e publicacións, ben de carácter monográfico ou pluridisciplinar, relacionados cos fins fundacionais.

E calquera outra actividade acorde cos seus fins fundacionais.

PERSOAS BENEFICIARIAS:

 • Toda a “Xente do Mar”, segundo definicións da Organización Internacional do Traballo.
 • As traballadoras e os traballadores do marisqueo.
 • Todos os e as profesionais por conta propia ou allea, en situación activa ou de desemprego temporal ou de longa duración.
 • Os colectivos con menor representación e mais os que se atopen en réxime de exclusión social.
 • O colectivo de empresarios do sector da pesca e o marisqueo.
patronato

PADROADO E ESTATUTOS

A Fundación para a Pesca e Marisqueo-FUNDAMAR —clasificada de interese laboral pola Orde do 4 de outubro de 2010 (DOG nº 4 de 22/10/2010), declarada de interese galego pola Resolución do 15 de decembro de 2010 (DOG nº 249 de 29/12/2010) e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 2010/13— nace cun marcado carácter laboral e co propósito de crear, impulsar, dirixir ou participar en proxectos ou actuacións que teñan como finalidade mellorar as condicións sociais e de produtividade de empresarios e traballadores relacionados coa pesca e o marisqueo ou dependentes deles.

Os patróns da Fundación son:

 • A Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo, sociedade cooperativa galega (ARVI).
 • A Federación de Servizos, Mobilidade e Consumo, UGT Galicia (FeSMC UGT GALICIA)
 • A Federación de Servizos á Cidadanía de Comisións Obreiras (FSC-CCOO) de Galicia.

Estes patróns, como persoas xurídicas, designarán as persoas físicas que os representen, e denominaranse membros do Padroado:

 • PRESIDENTE: D. Francisco Javier Touza Touza
 • SECRETARIO: D. Eladio Romero Ares
 • TESORERO: D. Hugo Crisanto González García

VOGAIS :

 • D. Daniel Castro Gordejuela
 • Dña María Pilar Estevez Quintás
 • Dña. María de los Ángeles Portela Cividanes
 • Dña. María de los Ángeles Fernández Cousilla
 • Dña. Sonia Inés Abeijón Melón
 • D. Juan Carlos Tubio Pérez
 • D. Ricardo Valeiras Graña
 • Dña. Mónica Raposeiras Iñarrea
 • D. José Manuel Ramos Varela
transparencia

TRANSPARENCIA

FUNDAMAR é unha fundación privada sen ánimo de lucro e atópase acollida ao réxime fiscal da Lei de mecenado (Lei 49/2002, do 23 de decembro). En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, pon a disposición dos cidadáns e cidadás a seguinte información.