Aviso legal

1. OBJETO

O presente documento ten por obxecto establecer as Condicións Xerais de Uso do Portal www.fundamar.org/observatorio (en diante o Portal), titularidade de FUNDACION PARA A PESCA E O MARISQUEO “ FUNDAMAR” ,Porto Pesqueiro s/n, Edif. Ramiro Gordejuela, 36202 Vigo – Pontevedra e con dirección de correo electrónico info@fundamar.org, CIF número G27745397.

O titular do Portal, resérvase o dereito para modificar as presentes Condicións Xerais de Uso co obxecto de adecualas á lexislación vixente aplicable en cada momento, as novidades xurisprudenciais e as prácticas habituais de mercado. As presentes Condicións Xerais de Uso non exclúen a posibilidade de que nun futuro, determinados Servizos de portal, polas súas características particulares, sexan sometidos, ademais da as Condicións Xerais de Uso, ás súas propias condicións particulares de contratación (en diante as Condicións Particulares de Contratación). A utilización por parte do Usuario de calquera dos Servizos do portal supón a súa adhesión e aceptación expresa a todas as Condicións Xerais de Uso na versión publicada na presente website no momento en que o usuario acceda ao portal, así como ás Condicións Particulares de Contratación que, no seu caso, sexan de aplicación. de contratación (en adelante las Condiciones Particulares de Contratación).

La utilización por parte del Usuario de cualquiera de los Servicios del portal supone su adhesión y aceptación expresa a todas las Condiciones Generales de Uso en la versión publicada en la presente website en el momento en que el usuario acceda al portal, así como a las Condiciones Particulares de Contratación que, en su caso, sean de aplicación.

2. CONDICIÓNS DE ACCESO E USO DO PORTAL

2.1. Condición de Usuario

A aceptación das condicións xerais coa utilización de calquera Servizo do Portal atribúe a Condición de Usuario do mesmo. Con carácter xeral para o acceso aos Servizos do Portal non será necesario o Rexistro do Usuario. as condiciones generales con la utilización de cualquier Servicio del Portal atribuye la Condición de Usuario del mismo.

A aceptación das condicións xerais coa utilización de calquera Servizo do Portal atribúe a Condición de Usuario do mesmo.

Con carácter xeral para o acceso aos Servizos do Portal non será necesario o Rexistro do Usuario

2.2. Uso do Portal e os seus servizos

O Usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e/ou servizos ofrecidos polo titular do portal será baixo o seu exclusivo risco e/ou responsabilidade. O Usuario comprométese a utilizar o Portal e todo o seu contido e Servizos conforme ao establecido na lei, a moral, a orde pública e nas presentes Condicións Xerais de Uso, e nas Condicións Particulares que, no seu caso, sexanlle de aplicación. Así mesmo, comprométese facer un uso adecuado dos servizos e/ou contidos do Portal e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito, que atenten contra os dereitos de terceiros e/ou que infrinxan a regulación sobre propiedade intelectual e industrial, ou calquera outras normas do ordenamento xurídico aplicable.

O Usuario comprométese a non transmitir, introducir, difundir e poñer a disposición de terceiros, calquera tipo de material e información (datos contidos, mensaxes, debuxos, arquivos de son e imaxe, fotografías, software, etc) que sexan contrarios á lei, a moral, a orde pública e as presentes Condicións Xerais de Uso e, no seu caso, ás Condicións Particulares que lle sexan de aplicación. A título enunciativo, e en ningún caso limitativo ou excluínte, o Usuario comprométese a:

1) Non introducir ou difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología do terrorismo ou que atenten contra os dereitos humanos.

2) Non introducir ou difundir na rede programas de datos (virus e software nocivo) susceptibles de provocar danos nos sistemas informáticos do provedor de acceso, os seus provedores ou terceiros usuarios da rede Internet.

3) Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente e nos tratados internacionais.

4) Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que constitúa publicidade ilícita ou desleal.

5) Non transmitir publicidade non solicitada ou autorizada, material publicitario, “correo lixo”, “cartas en cadea”, “estruturas piramidales”, ou calquera outra forma de solicitación, excepto naquelas áreas (tales como espazos comerciais) que fosen exclusivamente concibidas para iso.

6) Non introducir ou difundir calquera información e contidos falsos, ambiguos ou inexactos de forma que induza a erro aos receptores da información.

7) Non difundir, transmitir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, patentes, marcas ou copyright que correspondan aos titulares do Portal ou a terceiros.

8) Non incluír nas nosas páxinas, contidos que indiquen ou promovan discriminación sexual, racial, relixiosa ou calquera outra vulneración dos dereitos fundamentais e as liberdades recoñecidas polas leis de España; que induzan ou inciten a actuar de forma ilegal ou leven a conclusións erróneas por inexactitud, omisión ou similares; que conteñan información falsa ou caduca; que infrinxan normas legais ou regulamentarias sobre segredo das comunicacións, propiedade intelectual, dereito á honra e á intimidade persoal, ou que incorporen contidos, mensaxes ou produtos violentos ou degradantes.

3. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os contidos, elementos e información aos que o usuario poida acceder a través de www.fundamar.org están suxeitos a dereitos de propiedade industrial e intelectual, do titular do portal ou de terceiros titulares dos mesmos. En consecuencia o acceso a estes contidos ou elementos non outorga ao Usuario o dereito de alteración, modificación, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública ou calquera outro dereito que corresponda ao titular do dereito afectado.

O Usuario deberá absterse de suprimir os signos identificativos dos dereitos (de propiedade intelectual, industrial ou calquera outro) de www.fundamar.org/observatorio ou dos terceiros que figuren no Portal e en cada un dos diversos Servizos ofrecidos a través del. Así mesmo, o Usuario deberá absterse de eludir ou manipular calquera dispositivos técnicos establecidos polo titular do portal ou por terceiros, xa sexa no Portal, en calquera dos Servizos ou en calquera dos materiais, elementos ou información obtidos a través do mesmo, para a protección dos seus dereitos.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. RESPONSABILIDADE

4.1. Dispoñibilidade e Continuidade do Portal e os Servizos

O titular do portal, non garante a dispoñibilidade, acceso e continuidade do funcionamento do Portal e dos seus Servizos.

O titular do Portal non será responsable, cos límites establecidos no ordenamento xurídico vixente, dos danos e prexuízos causados ao Usuario como consecuencia da indispoñibilidade, fallos de acceso e falta de continuidade do Portal e os seus Servizos.

4.2 Contidos e Servizos

O titular do portal, responderá única e exclusivamente dos Servizos que preste por si mesma e dos contidos directamente orixinados. Dita responsabilidade quedará excluída nos casos en que concorran causas de forza maior ou nos supostos en que a configuración dos equipos do Usuario non sexa a adecuada para permitir o correcto uso dos servizos da internet prestados en www.fundamar.org/observatorio.

4.3 Contidos e Servizos de Terceiros

O titular do portal non controla previamente, aproba nin fai propios os contidos, servizos, opinións, comunicacións datos, arquivos, produtos e calquera clase de información de terceiros, persoas xurídicas ou físicas, recollidos no Portal. De igual forma, non garante a licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos contidos, informacións e Servizos de terceiros no Portal.

O titular do portal non controla con carácter previo e non garante a ausencia de virus e outros elementos nos Contidos e servizos prestados por terceiros a través do Portal que poidan introducir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

O titular do portal non será responsable, nin indirectamente nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización e contratación dos Contidos e dos Servizos de terceiros no Portal así como da falta de licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos mesmos. Con carácter enunciativo, e en ningún caso limitativo, non será responsable polos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de a) a infracción da dereitos propiedade intelectual e industrial e o cumprimento defectuoso ou incumprimento dos compromisos contractuais adquiridos por terceiros; b) a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita; c) a inadecuación e defraudación das expectativas dos Servizos e Contidos dos terceiros; d) os vicios e defectos de toda clase dos Servizos e contidos de terceiros prestados a través do Portal.

O titular do portal non será responsable, nin indirectamente nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización neglixente ou malintencionada das contas de correo electrónico utilizadas para calquera tipo de inserción, comunicación, xestión ou actuación no Portal.

O titular do portal non será responsable, nin indirectamente nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza causados ao Usuario como consecuencia da presenza de virus ou outros elementos nos contidos e Servizos prestados por terceiros que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

4.4 Conducta dos Usuarios

O titular do portal non garante que os Usuarios do Portal utilicen os contidos e/ou servizos do mesmo de conformidade coa lei, a moral, a orde pública, nin as presentes Condicións Xerais e, no seu caso, as condicións Particulares que resulten de aplicación. Así mesmo, non garante a veracidade e exactitude, exhaustividad e/ou autenticidade dos datos proporcionados polos Usuarios.

O titular do portal non será responsable, indirecta nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización dos Servizos e Contidos do Portal por parte dos Usuarios ou que poidan derivarse da falta de veracidade, exactitude e/ou autenticidade dos datos ou informacións proporcionadas polos Usuarios, ou da suplantación da identidade dun terceiro efectuada por un Usuario en calquera clase de actuación a través do Portal.

5. CONTRATACIÓN CON TERCEIROS QUE SE ANUNCIAN NO PORTAL.

O Usuario recoñece e acepta que calquera relación contractual ou extracontractual que, no seu caso, formalice cos anunciantes ou terceiras persoas contactadas a través do Portal, así como a súa participación en concursos, promocións, compravenda, aluguer de bens ou servizos, enténdense realizados única e exclusivamente entre o Usuario e o anunciante e/ou terceira persoa. En consecuencia, o Usuario acepta que o titular do portal www.fundamar.org/observatorio non ten ningún tipo de responsabilidade sobre os danos ou prexuízos de calquera natureza ocasionados con motivo das súas negociacións, conversacións e/ou relacións contractuais ou extracontractuales cos anunciantes ou terceiras persoas físicas ou xurídicas contactadas a través do Portal.

6. DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE LIGAZÓN TEXTUAL

O Portal pon a disposición dos usuarios, dispositivos técnicos de ligazón e ferramentas de procura que lles permite o acceso a páxinas web titularidade doutras entidades (ligazóns textuais).

O usuario do portal recoñece e acepta que a utilización dos contidos das páxinas web enlazadas será baixo o seu exclusivo risco e responsabilidade e exonera ao titular do portal de calquera responsabilidade sobre dispoñibilidade técnica das páxinas web enlazadas, a calidade, fiabilidade exactitude e/ou veracidade dos servizos, informacións, elementos e/ou contidos aos que o cliente poida acceder nas mesmas e nos directorios de procura incluídos no Portal.

O titular do portal non será responsable indirecta nin subsidiariamente dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de a) o funcionamento, indispoñibilidade, inaccesibilidade e a ausencia de continuidade das páxinas web enlazadas e/ou os directorios de procura dispoñibles; b) a falta de mantemento e actualización dos contidos e servizos contidos nas páxinas web enlazadas; c) a falta de calidade, inexactitud, ilicitud, inutilidade dos contidos e servizos das páxinas web enlazadas.

7. DURACIÓN E TERMINACIÓN

A prestación dos servizos e/ou contidos do Portal ten unha duración indefinida. Sen prexuízo do anterior, o titular de www.fundamar.org/observatorio está facultado para dar por terminada, suspender ou interromper unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, a prestación do servizo e do Portal e/ou de calquera dos servizos, sen prexuízo do que se dispuxo respecto diso nas correspondentes condicións particulares.

8. LEY E XURISDICIÓN

Todas as cuestións relativas ao Portal réxense polas Leis españolas e sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais Vigo.