Política de privacidad

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Informámoslle de que FUNDACIÓN PARA A PESCA E O MARISQUEO- FUNDAMAR (en diante, “ FUNDAMAR”), con domicilio en Porto Pesqueiro s/n, Edificio Ramiro Gordejuela 36202, de Vigo (España) e con dirección de correo electrónico a estes efectosfundamar@fundamar.org é o Responsable do Tratamento dos seus datos persoais.

Así mesmo, FUNDAMAR infórmalle de que non está suxeita a obrigación de designar Delegado de Protección de Datos. Con todo, para calquera consulta, petición ou aclaración relativa ao tratamento dos seus datos persoais, pode realizar as súas solicitudes ás direccións electrónica e postal indicadas con anterioridade.

QUÉ DATOS TRATAMOS DE VD. E CÓMO OS OBTIVEMOS

FUNDAMAR trata os seguintes datos persoais:

– Aqueles datos voluntariamente fornecidos por Vd. ao deixar un comentario ou ao encher o formulario de contacto.

PARA QUÉ TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS

FUNDAMAR trata os seus datos para xestionar e tramitar as solicitudes que reciba de Ud., xa sexa de información, participación en actividades, proxectos ou servizos.

Así mesmo, trata os seus datos para enviar, mesmo por medios electrónicos, información das súas actividades e eventos, de natureza similar aos proxectos obxecto das solicitudes recibidas de Vd.

POR QUÉ MOTIVO PODEMOS TRATAR OS SEUS DATOS PERSOAIS

FUNDAMAR está lexitimada para tratar os seus datos a efectos de xestión e tramitación das solicitudes de información ou participación nas súas actividades, ao ser necesario para o cumprimento das obrigacións contractuais de FUNDAMAR en relación coas devanditas solicitudes (Seguro de responsabilidade civil, solicitude de autorizacións, etc).

Respecto ao envío de información sobre actividades ou proxectos de natureza similar aos que son obxecto das solicitudes realizadas por Ud., devandito tratamento constitúe un interese lexítimo de FUNDAMAR, recoñecido expresamente pola normativa sobre protección de datos, así como pola normativa sobre servizos da sociedade da información. O Usuario pode opoñerse a recibir, agora ou en calquera momento, comunicacións sobre as actividades e proxectos de FUNDAMAR, remitindo unha mensaxe de correo electrónico a fundamar@fundamar.org.

CANDO E POR QUÉ MOTIVO PODEMOS FACILITAR OS SEUS DATOS A TERCEIROS

Os seus datos poderán ser cedidos aos destinatarios que se indican a continuación, polos motivos que a continuación se explican:

– Administracións Públicas: para o cumprimento das obrigacións legais ás que FUNDAMAR está suxeita pola súa actividade.

– Provedores que precisen acceder aos seus datos para a realización de actividades que FUNDAMAR acordase coa as devanditas entidades, e cos cales FUNDAMAR ten subscritos os contratos de confidencialidade e de tratamento de datos persoais necesarios e esixidos pola normativa para protexer a súa privacidade.

DURANTE CANTO TEMPO GARDAREMOS OS SEUS DATOS

Os seus datos persoais conservaranse mentres se manteña a súa relación con FUNDAMAR e, tras a finalización da devandita relación por calquera causa, durante os prazos de prescrición legais que sexan de aplicación. Neste suposto, trataranse aos sós efectos de acreditar o cumprimento das nosas obrigacións legais ou contractuais. Finalizados devanditos prazos de prescrición, os seus datos serán eliminados ou, alternativamente, anonimizados.

CALES SON OS SEUS DEREITOS

Vd. pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación e/ou oposición ao tratamento, a través das direccións postal e electrónica indicadas ao comezo desta comunicación.